Dobro došli na stranu Uslovi korišćenja ( u daljem tekstu: Uslovi) o informacijama kako možete koristiti naš sajt – portal greenfoodfarms.com ( u daljem tekstu: Portal)

Portal niti bilo koji njen deo se ne može nezakonito koristiti ili koristiti u neke druge nemoralne svrhe.

Korisnicima usluga koje se pružaju putem Portala smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Pristupom i korišćenjem Portala, korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja.Na svaki pristup sadržajima Portala primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Upotreba sajta ne može zameniti angažovanje profesionalaca u odgovarajućim oblastima, a u vezi sa onim za šta su vam potrebne konsultacije.

Rad ovog Portala je u skladu sa važećom regulativom Republike Srbije i direktivama.

Verujući da je bezbednost i zaštita ličnih podataka i privatnosti jedna od osnovnih vrednosti svih korisnika, Portal primenjuje regulativu u ovoj oblasti. 

Portal  ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj Portala. Isključivu odgovornost za sadržaj  imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet. 

Portal ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Autori  Portala su vlasnici i sadržaj sa sajta se ni na koji način ne može reprodukovati, distribuirati, koristiti na drugim sajtovima bez izričite prethodne pismene saglasnosti Portala. Autori Portala imaju isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Portalu i njegovim elementima.

Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka i dostavljenih sadržaja isključivo odgovara  korisnik koji ih je dostavilo.

Prilikom registracije, korisnik samostalno bira lozinku i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje putem pristupnih podataka.Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Portal ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Portal zadržava pravo izmene ili  ukidanja bilo kog elementa Portala, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Postavljanjem sadržaja na Portal, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Portal da sadržaj prenese drugim licima, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Registrovani korisnik ima mogućnost postavljanja ocene, kako je omogućeno na ovom Portalu.

Portal zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Korisnik se obaveštava da mu Portal može periodično slati informacije koja se odnose na sadržaj Portala i sam Portal. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

Usluga koju Portal pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

Na uslugu koju pruža Portal nije moguće izvršiti reklamaciju.

Korisnici Portal koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Portal ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Za svaki pojedini unos preko Portala isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Stavovi o ograničenju od odgovornosti Portala navedeni u ovim Uslovima, odnose se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i blagovremeno poslati na email svim registrovanim korisnicima.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

03.04.2020.